BELGALEGIS

Charles de Thibault

Articles

NL.
Er zijn soms mooie wettelijke bepalingen, zoals dit artikel 4 van de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen.
Een bepaling die een concrete uitdrukking is van een impliciet sociaal contract.

Art. 4. De ondertekenende interprofessionele organisaties verbinden zich ertoe aan hun aangesloten organisaties aan te bevelen:
- respectievelijk de ondernemingshoofden en de syndicale afgevaardigden te verzoeken in alle omstandigheden blijk te geven van zin voor rechtvaardigheid, billijkheid en verzoening die bepalend zijn voor de goede sociale verhoudingen in de onderneming;
- er over te waken dat dezelfde personen de sociale wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement naleven en hun inspanningen bundelen ten einde de naleving ervan te verzekeren.

FR. : l'art. 4 de la Convention collective de travail numéro 5.html


Het recht op de handelsnaam.
Het artikel van de FOD Economie.web
L'article du SPF Economie.web


Wetboeken
- VRG Wetboek 2021-2022.pdf
- Kluwer, code 2021-2022.pdf
- Codes la Charte


Archives - 2019 - 2022

2023

Belgique